Områden under planering

Här kan du som bor i områden som är under planering, men där planerna ännu ej vunnit laga kraft, hitta grannar som vill driva samma fråga som du.

Längst ned på sidan finns ett kommentarsfält där du kan göra egna inlägg.

Vill du publicera dokument eller information på denna sida som du ej kan bifoga i kommentarsfältet - hör av dig till boovillaagareforening@gmail.com så lägger vi ut dem till dig.
 

NCC har lämnat offert för område Mjölkudden-Gustavsviks gård som är en åttondel av gatukostnadsutredningen

Byggjätten NCC har varit och tittat på vägarna i område Mjölkudden-Gustavsviks gård och lämnat en offert som är endast 13% av vad samma gator ska kosta att rusta upp enligt Nacka kommuns gatukostnadsutredning. 

Därtill kom NCC med en massa förslag på hur vi ytterligare kan pressa kostnaderna:
* Det finns ingen anledning att bredda vägarna till 4,5 meter. Två bilar kan likväl inte mötas utan problem på en väg som endast är 4,5 meter bred. Därför är det att kasta pengarna i sjön att bredda vägen. Med tanke på den låga trafik som råder i området finns ingen anledning att bredda vägarna. På de ställen där trafiken är lite högre är vägarna redan 4,5 meter breda. Genom att inte bredda vägarna sparar vi in enorma summor i sprängning, pålning och liknande.
* Gräv inte ned dräneringsrör i vägbanan utan gräv ut dikena istället. Det är mycket billigare och mycket effektivare.
* Gräv inte upp befintlig vägkropp. Vägen fungerar utmärkt som den är. Det räcker att lägga på bärlager och slitlager på den befintliga vägbanan. 
* Bry er inte om eventuella framtida sättningar för att VA grävs ned i vägbanan. Vänta 1-2 år med att lägga på det yttersta slitlagret så hinner vägen sätta sig. 
* Välj en kallasfalt istället för varmasfalt. Den är självläkande och passar bättre på våra vägar. Dessutom är den billigare.

Med dessa förslag på ändringar sjunker gatukostnaden från dagens 102 miljoner kr till runt 2 miljoner kr + kostnader för ny belysning. 
 

Anbudet från NCC innehåller inte allt som ingår i gatukostnadsutredningen eftersom NCC ansåg att våra vägar inte behövde en sådan omfattande ombyggnation för att fungera för områdets behov. 

Om vi jämför det som ingår i NCC:s offert med vad som ingår i Nacka kommuns gatukostnadsutredning för Mjölkudden-Gustavsviks gård, får vi fram följande siffror:

NCC: 70 kr/m2 (då ingår bärlager, slitlager samt arbete till färdig väg)
Gatukostnadsutredningen: 552 kr/m2 (då ingår bärlager, obundet bärlager, slitlager samt pålägg för projekt- och byggledning).

Som bilden nedan visar är gatukostnadsutredningen 8 gånger dyrare än NCC:s offert.


Möjligheten att fortsätta med enskilda vägar

Ett sätt att få ned kostnaderna för upprustning av gatorna är att kräva att vägarna även fortsättningsvis ska vara enskilda. Det kräver dock ett årsmötesbeslut i vägföreningen. Såhär skriver Victor Brott som är ordförande i Kummelnäs vägförening: 

Huvudregeln vid detaljplaneläggning är att enskilda vägar kommunaliseras. Praxis i Nacka Kommun  sedan 2004 har dock varit att om en (kvalificerad) majoritet av de fastighetsägare inom planområdet - belagd efter en genomförd enkät - väljer enskilt, så godtas det istället. 

6 av 7 delområden i Kummelnäs  röstade således en övervägande del för enskilt. I den delen som röstade för, dock med endast 51%, så blev det kommunalt. 

I de delområden där vi har behållit enskilt, ca 700 fastigheter totalt, har vi genom demokratiskt fattade beslut fått rösta vägarna och naturmark till den nivån de boende önskade, inte någon "central Nacka" standard. Resultatet blev att vi har behållit områdets karaktär i stort sett intakt.  Och dessutom till en kostnad väsentligt under det kommunala alternativet. 
 

Kommunen meddelar att de fortfarande tar emot synpunkter och förslag som om samrådstiden inte gått ut

Jimmy Svederud i Gustasvsik skriver följande i sin FB-grupp Detaljplanering Gustavsvik idag:

Efter dialog med med kommunen har det framkommit att samrådet som avslutades i augusti 2015 fortfarande är öppet för förslag/synpunkter. Detta betyder att det fortfarande går att påverka det material som politikerna skall ta beslut om denna höst.

Jag uppmanar alla att skicka in synpunkter till kommunen så snart som möjligt och kräva att dessa skall inkluderas i samrådsredovisningen. Samrådet avslutades officiellt den sista augusti 2015 men kommunen har tagit emot och behandlat synpunkter långt senare och dessa är inkluderade i samrådshandlingarna. Så passa på och kontakta kommunen med era synpunkter och kräv att dessa skall behandlas inom samrådets ramar!
 

Kostnaden för gator i område W är också dyrare än en motorväg

Gatukostnaden för område W hamnar på 11.219 kr/löpmetern eller 2.493 kr/m2, berättar Jonas Karlström som räknat på kostnaderna för sitt område.

Det är - vilket ni kan läsa i statistiken från Trafikverket nedan - dyrare än en helt ny motorväg som byggs i lätt terräng. Då ingår kostnader för utsmyckning, konst och att motorvägen asfalteras om efter 6-7 månader.
 

Kostnaden för gator i Mjölkudden-Gustavsviks Gård är dyrare än en motorväg

Gatukostnaden för Mjölkudden-Gustavsviks Gård hamnar på runt 3.933 kr/m2 när alla kostnader exkl. VA är medräknade.

Det kan jämföras med Trafikverkets statistik på motorvägar, där det framgår att en ny motorväg i lätt terräng kostar 2.326 kr/m2 och i svår terräng kostar 4.186 kr/m2.

Svår terräng innebär stora kostnader för röjning av skog, sprängning av berg, bygge av broar och likande.

Det betyder att en helt ny motorväg - i svår terräng - endast blir 6% dyrare per kvadratmeter än vad Sweco uppskattar att det kostar att bygga om gatnätet för Mjölkudden-Gustavsviks Gård.
 

Källa, Lars Bergman, strategisk planering, Trafikverket


I kostnaden för motorvägsbygget ingår allting. Såhär svarar Lars Bergman på Trafikverket:

Dom nyckeltal som jag brukar använda och som jag redovisade i Exelarket är en totalkostnad för objektet, dvs projektering och byggledning är med. Det är en slutkostnad så även allt efterarbete som man gör efter att vägen är öppnad för trafik, såsom ny toppbeläggning 6-7 månader efter öppnad förtrafik (lite beroende på när på året vi öppnar för trafik) gräsmattor i slänter och trafikplatser, utsmyckning etc.

Kostnaden för gator har vi fått från Sweco, du hittar deras rapport nedan. Bredden på gatorna uppskattas till 4,5 m, vilket vi fått från gatukostnadsutredningen. Längden på gatnätet har vi fått från Hitta.se.
 

Jimmy Svederud har startat en FB-grupp för detaljplanearbetet i Gustavsvik

Ett sätt att hitta grannar som vill driva samma fråga som du är att starta FB-grupper. En som tagit fasta på detta är Jimmy Svederud i Gustavsvik som startat FB-gruppen:
Detaljplanearbetet i Gustavsvik

Jimmy kämpar för två frågor.

  • Dels att Nacka kommun i smyg arbetar för att förtäta Gustavsvik från tidigare kommunicerat 200-300 nya bostäder till upp emot 800-900 nya bostäder, vilket Gustavsviks Ekonomiska Fastighetsägarförening fick nys om av en slump. Kommunen håller alltså dessa planer hemliga.
  • Dels att Nacka kommun vill ta ut så hutlöst mycket betalt för gatukostnaderna, vilket vi pratade om på stormötet. Det handlar om att gatorna blir dyrare än en motorväg och att VA-kostnader läggs på gatutkostnaderna.

Lännersta Vägförening överväger att själva bygga gatorna

Jonas Karlström i Lännersta har varit i kontakt med Lännersta Vägförening och ställt frågan om vägföreningen själva kan bygga om gatorna i Lännersta.

Det är ett fantastiskt bra initiativ, anser vi i styrelsen. Vi har en stark förhandlingsposition om vi kan förmå vägföreningarna i våra områden att överväga frågan att bygga gatorna själva. Då kan vi nämligen gå till Nacka kommun och säga att vi vägrar samförläggning om inte kommunen går med på våra krav. Då är det vi som dikterar villkoren och inte tvärt om.

Såhär skriver Jonas i ett mejl till Boo & Lännersta villagäreförening (OBS! Vi har kortat ned mejlet av utrymmesskäl):

1. Enligt samtal med Bo Eriksson (ordförande i LVF) så framkom att Lännersta Vägförening (LVF) har cirka 240 fastigheter som medlemmar och att vi får tillgång till medlemsmatrikeln för att kunna göra utskick till samtliga fastighetsägare för att kunna väcka frågan om LVF ska ta hand om upphandling samt vägbygge i egen regi. LVF äger inte marken (vägarna) utan arrenderar den av Nacka kommun.

2. Lennart Mikelsson upplyste om att när de själva byggde vägarna i ett av områdena i Kummelnäs så blev kostnaden för varje fastighetsägare runt 130' kronor kontra Nacka kommuns beräknade kostnad på minst 350' per fastighetsägare. Alltså en besparing på minst 220 000 kronor per fastighet.

3. Det intressantaste och mest givande samtalet hade jag med Victor Brott, ordförande i Kummelnäs Vägförening (KVF). Victor sitter på en fantastisk kunskapsbank i och med att han varit med sedan 1999, alltså i 18 år, och konstant krigat med Nacka kommun under införande av vägar och VA i sex olika områden i Kummelnäs. Som alla förstår så har detta tagit, och tar, mycket av hans tid i anspråk. Han har dock gått med på att hjälpa oss i vår process till en konsultkostnad av 600 kr + moms per timme.

4. Det är som ni förstår mycket att hålla reda på i en sådan här process. 

5. Avslutningsvis anser jag att vi måste bilda en projektgrupp som driver denna fråga i framtiden. 
 

Boo Gårds Vägförening gör ingenting utan beslut på årsmötet

Pia Lerigon, ordförande i Boo & Lännersta Villaägareförening har ställt frågan till Boo Gårds Vägförening om de kan tänka sig att bygga gatorna själva för att förbättra förhandlingsläget gentemot Nacka kommun.

Styrelsen ställde sig emot det med anledning av att det på förra årsmötet togs beslut om att föreningen skulle avvecklas och att det finns för dåligt engagemang bland de boende att gå in i Boo Gårds Vägföreningen och aktivt driva en sådan fråga.

För att få Boo Gårds Vägförening att arbeta för frågan att förmå Nacka kommun att gå med på våra krav, att dela på gemensamma kostnader för samförläggning, projektering och byggledning samt att vi inte ska stå för överstandarden av vägarna, så måste vi inkomma med en motion till Boo Gårds Vägförening innan årsskiftet. Det krävs också eldsjälar som är villiga att driva den här frågan.

Det är inte nödvändigt att vi bygger gatorna själva - det räcker med att vägföreningen arbetar för att få Nacka kommun att förstå att vi kan bygga vägarna själva om de vägrar gå med på att VA står för sin del av kostnaderna. 
 

Kommentarer och synpunkter