Valbarometer Gatukostnader

Den 23 augusti 2018 anordnade föreningen en paneldebatt om gatukostnader.

Såhär svarade Nackas nio olika partier på Thomas Bodström och Rickard Olssons frågor om de vill behålla eller förändra principen om att Nacka kommun tar ut gatukostnader på villägarna och vad de anser om gatustandarden.
 

Vänsterpartiet - Rolle Eriksson

Vill behålla principen med gatukostnader då de anser att alla ska vara med och dela och värdet på villan ökar när man bygger gator. Rolle reagerade dock på de dyra kostnaderna och ansåg att man behöver göra bättre tekniska lösningar.
 

Socialdemokraterna - Khashayar Farmanbar

Vill byta system, men inser att det är svårt att göra i en handvändning. Anser att vägar bör ägas och finansieras gemensamt och vill utreda vad det skulle kosta att kommunen löser ut vägarna. Anser att Nacka kommun åtminstone bör ha en likviditetsprincip där villaägaren inte betalar för gatukostnaderna förrän de utnyttar sin ökade byggrätt eller styckar sin tomt. Anser att det är samhället som ska bekosta vägarna, inte enskilda individer. Anser att det är viktigt att kommunen inte bygger överstandard och vill se över upphandlingen.
 

Miljöpartiet - Sidney Holm

Står bakom komunens princip om gatukostnader men är beredd att disktuera vad som ska vara de boendes andel. Det här med standard är subjektivt. Det är viktigt att sopbilar och brandbilar kommer fram. När Nacka får tunnelbana läggs hela kostnaden på 1 miljard kronor på de byggbolag som fått rätten att bygga fastigheter i området - då är det rättvist att villaägarna betalar för sina gator. Om en expert från Trafikverket säger att det går att bygga för 500 kr löpmetern och vi bygger för 4.000 kr/kvadratmetern kan vi inte släppa frågan om vad gatorna får kosta att bygga. Anser att de boende inte ska behöva betala gatukostnader förrän de utnyttjar sin byggrätt. Vill att alla permanentboenden och pensionärer ska erbjudas anstånd.
 

Nackalistan - Bosse Ståldal

Bort med gatukostnaderna! Vill att kommunen startar en utredning hur pengarna ska kunna betalas tillbaka till dem som redan betalat gatukostnader. Anser att kommunen kan dra av gatukostnaden på 33 år varför det inte blir någon stor årlig investering. Anser att överstandarden inte tillför någon nytta till de boende.

 

Liberalerna - Gunilla Grudevall-Steen

Står bakom principen med gatukostnader. Tycker att var och en får välja var man vill bo, men att man då får vara beredd på att det kan uppstå vissa kostnader. Anser att gatukostnader är en likhetsprincip och att villaägare ska betala för gatukostnader eftersom de som bor i hyresrätt eller bostadsrätt betalat för gatorna när fastighetsbolaget byggde huset. Anser inte att kommunen bygger någon överstandard. En viss bredd behövs för snöröjning mm och ska kommunen ta över vägarna är det viktigt att de håller en viss standard. Anser att samråd är viktigt och att kommunen måste bli bättre på att lyssna och pedagogiskt förklara varför vi behöver den här standarden. Anser att ingen ska tvingas sälja och att dagens system med anstånd till dem som inte kan betala fungerar väl.
 

Moderaterna - Mats Gerdau

Anser att principen med gatukostnader är bra. Kommunen tar vissa delar, VA vissa delar och fastighetsägarna vissa delar. Ska vi tillåta förtätning är gatukostnader enda sättet att klara ekonomin. Att ändra princip nu vore dels orättvist mot de 27 områden som redan betalat för sina gator för att återstående 6 områden ska slippa, dels orättvist mot de som bygger flerfamiljshus. Man ska komma ihåg att samtliga partier utom Nackalistan har röstat för alla de gatukostnader som kommunen fattat beslut om. Moderaterna anser att  vi ska ha så låga gatukostnader som möjligt, t.ex. i området Dalvägen-Gustavsviksvägen kostade gatorna mindre än 150.000 kr för en permanentbebodd fastighet. Gerdau anser även att vi inte ska ha högre vägstandard än vad som krävs och vill se över upphandlingen, men anser att det är villaägarna och inte skattebetalarna som ska stå för upprustningen. Anser att ingen ska behöva gå från hus och hem och berättar att 69 av 85 personer som begärt anstånd fått ja. Är beredd att diskutera standarden och att kommunen ska bekosta badplatser och strandpromenader. Det finns ett maxtak i dag som bestäms av gatukostnadsutredningen.
 

Centerpartiet - Hans Peters

Ställer upp på de riktlinjer som finns och tycker att det är rimligt att de boende är med och betalar. De som bor i flerfamiljshus har också betalat gatukostnader indirekt när man köper eller hyr en lägenhet. Kostnaden läggs på överlåtelsepriset eller avgiften/hyran. Så klart ska kommunen se till att vägarna byggs så billigt som möjligt genom förbättrade upphandlingar.  

Kristdemokraterna - Jan-Eric Jansson

Står bakom dagens principer. Anser att det är viktigt att fundera på vad som är skäligt och rättvist för de olika fastighetsägarna och för dem som bor i lägenhet. Föredrar att vägarna blir kommunala men respekterar de boende som väljer att driva vidare vägarna som enskilda. Anser att standardfrågan är svår - vad är tillräckligt bra? Anser att en viss standard är nödvändig så det inte blir som i Grekland där många dog i sommarens bränder för att vägarna var dåligt eftersatta. 
 

Sverigedemokraterna - David Bergquist

Tycker det är viktigt att standarden på vägarna är anpassad och att kostnaderna inte skenar iväg. Vill ändra system så att kommunen inför ett tak där de boende betalar max 1% av taxeringsvärdet i gator och VA och maximalt 200.000 kr per fastighet. Anser att kommunen bör ha råd att finansiera en rimlig standard.
 

Vill du se paneldeabtten finns den här på film. Tyvärr skedde ett tekniskt missöde varför vi missade en del av debatten.