Gatukostnader

Här kan du som boende i området tycka till om och diskutera gatukostnader eller tankar om planerna.

Hitta mer information om just ditt område i menyn till vänster. 

Här lägger vi ut allmän information som gäller alla områden. Längst ned på sidan finns ett kommentarsfält där du kan lämna dina synpunkter.
 

Länsstyrelsen kräver att Nacka drar ut VA i Boo senast 31 december 2022

Länsstyrelsen förelägger Nacka kommun att anlägga vatten och avlopp till alla fastigheter i planområdet Mjölkudden - Gustavsviks Gård (undantaget Bergholmen). VA ska finnas på plats senast den 31 december 2022.

Föreläggandet är tydligt avseende att VA är en egen fråga som inte har någon koppling till arbetet med detaljplanerna. 

Vår systerförening Gustavsvik ekonomiska fastghetsägareförening, GEF, har vkontaktat Cathrin Bergenståhle och efterfrågat kommunens planering av detta. GEF har även kontaktat Nacka Värmdöposten med förslag till att de ska "gräva" vidare i Nackas förhållning till miljöarbetet och deras planering av framdragningen av VA.

Länsstyrelsens beslut hittar du här: 
 

Paneldebatt med Nacka och politiska partier 23:e Augusti

Villaägareföreningar i Saltsjö-Boo bjuder härmed in Nackas samtliga politiska partier till paneldebattmed syfte är att informera villaägarna i Nackas förnyelseområden om hur de olika partierna ställer sig i gatukostnadsfrågan.

Välkommen torsdagen den 23 augusti 2018, Nacka Aula, Nacka Gymnasium, Griffelvägen 11

Kommustyrelsens svar på våra medborgarförslag

Hösten 2017 lämnade föreningen in 22 medborgarförslag om gatukostnader till Nacka kommun. Den 9 april tog Kommunstyrelsen beslut om dessa. Deras beslut lyder, citat:

Kommunstyrelsen noterar att kommunen huvudsakligen arbetar i enlighet med vad som föreslås i medborgarförslagen och de föranleder därmed inte några vidare åtgärder. Medborgarförslagen är därmed färdigbehandlade.

Läs beslutet i detalj här:

Vill du komma i kontakt med dina grannar?

Vill du hitta andra som vill driva samma fråga som du? På mötet den 29 augusti 2017 om Gatukostnader kunde den som önskade skriva upp sig på en lista. Dessa listor är nu sammanställda och mejl har gått ut till alla som skrev upp sin mejladress. Ni som bara skrev gatuadress eller telefonnummer har av naturliga skäl inte fått ett mejl.

Vill du också komma med på listan? Hör i så fall av dig till boovillaagareforening@gmail.com

Berätta i vilket område du bor i, vad du heter, gatuadress, mejladress och telefonnummer.
 

Vad kan du själv göra?

Vår advokat Sebastian Scheiman har lovat att återkomma med tips på hur just DU kan agera i frågan. Vi kommer att uppdatera hemsidan med dessa tips så fort vi får dem. Men redan nu finns det en rad saker du kan göra:

 • Hör av dig till registratorn och projektledaren och begär att få ut all statistik för just ditt område. Om du bor i ett område med redan utbyggda vägar ska du begära att få ut bokslutet för vägprojektet och där kontrollera vad som lagts på gator, VA, el, tele, planarbetet och liknande.
 • Skapa FB-grupper för att hitta grannar som vill driva samma fråga som du. Du får gärna lägga ut länken här på vår sida. Under fliken Områden under planering (i menyn till vänster) så hittar en grupp som gäller Gustavsvik.
 • Kom på paneldebatten 23:e augusti 2018 och dela eventet på Facebook: https://www.facebook.com/events/183557112361734/
 • Prata med vägföreningen i ditt område och hör om de kan tänka sig att driva frågan att bygga gatorna själva. Det är ett sätt att förbättra förhandlingsläget gentemot Nacka kommun. Vägföreningen har möjlighet att vägra samförläggning och det vill inte Nacka kommun eftersom VA då måste stå för alla kostnader själv. Eftersom vi vill att VA ska vara med och dela på gemensamma kostnader så är det här ett bra sätt att få Nacka kommun att lyssna på oss. Du kan läsa mer om detta under fliken Områden under planering.
 • Prata med media för att få dem att uppmärksamma problemet. Här nedanför lägger vi löpande ut de tidningsartiklar som skrivs om vårt område. Redan nu har några boende varit i kontakt med tidningarna.
 • Hör av dig till politikerna. Vi kan komma längre om vi får Nacka kommun att självmant ändra sina regler än om vi tar det via rätten. Därför är det viktigt att du agerar NU och inte väntar.
 • Hör av dig till projektledaren för just ditt område och lämna in skriftliga synpunkter där du skriver under med ditt namn och fastighetsbeteckning. Det är bara DU som fastighetsägare som är sakägare i frågan. Ju tidigare de får dina synpunkter, desto bättre är det. 
 • Skriv medborgarförslag. Boo & Lännersta Villagäreförening samt Gustavsviks Ekonomiska Fastighetsägarförening lämnade in 16 medborgarförslag om gatukostnader den 20 juni och ytterligare 6 medborgarförslag den 17 oktober. Våra medborgarförslag hittar du i dokument nedan.

Frentab gör ingen vinst i bygget av område Y-Z

Efter ett samtal med Frentab har vi fått veta att det inte handlar om några överpriser i upphandlingen. Tvärt om lade sig Frentab flera miljoner kronor lägre än det företag som kom tvåa. På grund av att Nacka kommun ställer så högra krav på hur vägarna ska byggas, att det är trångt och komplicerat, kommer Frentab inte göra någon vinst alls i område Y-Z.

Det verkar alltså inte vara i upphandlingen som priserna skenar, utan orsaken måste sökas tidigare i processen. Enligt Frentab går det att bygga billigare om Nacka kommun ändrar kraven på gatornas utformning. Frentab måste dock utgå från de krav som ställs i Nacka kommuns upphandling.

Frentab berättade att Värmdö kommun har valt att samarbeta med de lokala vägföreningarna och där görs en enklare upprustning av vägarna där den gamla vägkroppen bibehålls. Därmed kan gatukostnaderna hållas nere.

Vi är väldigt tacksamma för den här informationen från Frentab, som vi anser gör ett jättebra jobb med att bygga om vägarna här i området. Det är inte Frentabs fel att kraven är så högt ställda som de är.
 

Moderaterna röstade igenom en motion som strider mot kommunallagen

Styrelsen träffar de politiska partierna för att informera om gatukostnaderna. På dagens möte (19 oktober 2017) med Socialdemokraterna framkom att Moderaterna under förra veckan lagt fram, och röstat igenom, en motion som innebär att Nacka kommun får ta ut den vinst som görs i det kommunägda VA-bolaget Nacka vatten och avfall AB. Det strider tydligen mot kommunallagen 

Det intressanta i det hela är att Nacka kommun gör en massa saker för att lägga över VA-kostnader på gator så att VA-bolaget går med mångmiljonvinst på VA-taxan. Nu vill man ta ut denna vinst.
 

Styrelsen träffar de politiska partierna

Styrelsen i Boo & Lännersta villaägareförening har som plan att boka in möten med samtliga politiska partier i Nacka kommun för att diskutera gatukostnaderna.

Vi har redan träffat tre partier, och fler är på gång. Politikerna är chockerade över den statistik vi visar. De hade ingen aning om att gatukostnaderna i Nacka kommun skenat iväg.

Vår förhoppning är att de ska rösta igenom våra medborgarförslag och att det sker en förändring inom Nacka kommun där kostnaden för att bygga lokalgator hamnar på mer rimliga nivåer än dagens skräckpriser. 
 

Ytterligare 6 medborgarförslag om gatukostnader

Den 17 oktober 2017 lämnade styrelsen i Boo & Lännersta villaägareförening samt styrelsen i Gustavsviks Ekonomiska Fastighetsägareförening in ytterligare sex medborgarförslag om gatukostnader. 

Tre av medborgarförslagen rör den tjänsteskrivelse om gatukostnader från 2003 som Mats Gerdau och Lena Hall hänvisade till vid vårt möte den 20 juni. Där framkom att gator ensamt får bekosta alla gemensamma kostnader (medan VA slipper undan helt) vid nybyggnation av gator. Nacka kommun har valt att gräva upp hela vägkroppen för att undvika eventuella framtida sättningar då VA grävs ned i gatan. I och med att hela vägkroppen grävs upp så räknar Nacka kommun våra gator som nybyggnation av gator och inte upprustning av befintliga gator. 

Detta tycker vi är fel. Våra gator är befintliga, inte nya. Att Nacka kommun väljer att gräva upp hela vägbanan för att det inte ska bli sättningar p.g.a. VA är inte en gatukostnad. Dessutom ska gator och VA alltid dela på gemensamma kostnader oavsett om vägen är ny eller inte.

De tre övriga medborgarförslagen rör de skenande gatukostnaderna. Som vi berättade på stormötet den 29 augusti kostar våra lokalgator lika mycket som en motorväg. Vi har tagit in en mängd statistik, se rubrikerna nedan, som visar att lokalgator borde kosta en bråkdel så mycket. 

Vi anser att det är fel att gatukostnaderna tillåts skena. Nacka kommun måste ta ett större ansvar för helheten. Det är inte rätt att låta gatukostnaderna skena för att kommunen ska spara in några kronor i år på underhållet. Vår gator får en överstandard som inte är motiverad utifrån områdets behov. En sådan överstandard ska då betalas av Nacka kommun, inte av de boende. Det finns billigare sätt att bygga gator och vi vill att Nacka kommun utreder detta. Det är inte rätt mot våra, eller mot skattebetalarnas pengar, att slösa på det vis som Nacka kommun gör.

Läs medborgarförslagen här:

Mats Gerdaus interpellationssvar om gatukostnaderna

Nackalistans Christina och Bo Ståldal, bägge boende i Gustavsvik, har ställt en interpellation (fråga) till kommunstyrelsen gällande gatukostnaderna samt en interpellation om samråd. Nu har Nacka kommun svarat på frågorna och ni kan läsa både fråga och svar här nedan.

Det bör kommenteras att Mats Gerdau så sent som den 20 juni erkände att gator ensamt får stå för alla gemensamma kostnader. I interpellationssvaret för gatukostnader påstår han att gator och VA delar på gemensamma kostnader. 
 

Offerten från NCC är endast 13% av gatukstostnadsutredningen

Byggjätten NCC har varit och tittat på vägarna i område Mjölkudden-Gustavsviks gård och lämnat en offert som är endast 13% av vad samma gator ska kosta att rusta upp enligt Nacka kommuns gatukostnadsutredning. 

Därtill kom NCC med en massa förslag på hur vi ytterligare kan pressa kostnaderna:
* Det finns ingen anledning att bredda vägarna till 4,5 meter. Två bilar kan likväl inte mötas utan problem på en väg som endast är 4,5 meter bred. Därför är det att kasta pengarna i sjön att bredda vägen. Med tanke på den låga trafik som råder i området finns ingen anledning att bredda vägarna. På de ställen där trafiken är lite högre är vägarna redan 4,5 meter breda. Genom att inte bredda vägarna sparar vi in enorma summor i sprängning, pålning och liknande.
* Gräv inte ned dräneringsrör i vägbanan utan gräv ut dikena istället. Det är mycket billigare och mycket effektivare.
* Gräv inte upp befintlig vägkropp. Vägen fungerar utmärkt som den är. Det räcker att lägga på bärlager och slitlager på den befintliga vägbanan. 
* Bry er inte om eventuella framtida sättningar för att VA grävs ned i vägbanan. Vänta 1-2 år med att lägga på det yttersta slitlagret så hinner vägen sätta sig. 
* Välj en kallasfalt istället för varmasfalt. Den är självläkande och passar bättre på våra vägar. Dessutom är den billigare.

Med dessa förslag på ändringar sjunker gatukostnaden från dagens 102 miljoner kr till runt 2 miljoner kr + kostnader för ny belysning. 

Läs NCC:s offert här:

Anbudet från NCC innehåller inte allt som ingår i gatukostnadsutredningen eftersom NCC ansåg att våra vägar inte behövde en sådan omfattande ombyggnation för att fungera för områdets behov. 

Om vi jämför det som ingår i NCC:s offert med vad som ingår i Nacka kommuns gatukostnadsutredning för Mjölkudden-Gustavsviks gård, får vi fram följande siffror:

NCC: 70 kr/m2 (då ingår bärlager, slitlager samt arbete till färdig väg)
Gatukostnadsutredningen: 552 kr/m2 (då ingår bärlager, obundet bärlager, slitlager samt pålägg för projekt- och byggledning).

Som bilden nedan visar är gatukostnadsutredningen 8 gånger dyrare än NCC:s offert.
 


Statistik från Trafikverket: Lokalgator

Vi har varit i kontakt med Nils-Olof Lindberg som ansvarar för driftbidragen till enskilda vägar på Trafikverket. Han sa följande om kostnaderna för en lokalgata ska rustas upp från grusväg till asfaltväg och breddas från 3,5-4,5 m.

 • En helt ny väg kostar ca 1.000 - 1.500 kr/löpmetern (för 4,5 m bredd) inkl. diken men exkl. belysning. Det ger en kostnad om 220-330 kr/m2.
 • Om vägen är riktigt, riktigt dyr så kan den kosta 2.000 - 3.000 kr/löpmetern. Det ger en kostnad om 440-670 kr/m2.
 • Breddning av en befintlig väg från 3,5 m till 4,5 m kostar ca 500-1.000 kr/löpmetern. Det ger en kostnad om 110-220 kr/m2.
 • Kostnad för asfalt ligger på 60-140 kr/m2


Nils-Olof anser att vi bör använda den billiga kallasfalten (IM) för 60 kr/m2 eftersom denna asfalt har en gummiliknande konsistens som gör att den självläker vid sprickbildning. Den har därför bäst hållfasthet för vägar som är lågt trafikerade, som lokalgator. Den dyrare varmasfalten är slitstarkare och används därför vid högt trafikerade gator (300 fordonsrörelser per dag räknas som låg trafik), men blir det sprickor så självläker de inte - därför ger varmasfalt dyrare underhållskostnader än IM-asfalten.

Nils-Olof säger att det går utmärkt att ha kvar den gamla vägkroppen trots att vägen breddas. Den gamla vägkroppen behöver inte ens hyvlas. Det räcker att lägga på 1 dm bärlager och 3-6 cm slitlager. Det kan bli sprickbildning, men då är det för att den nya vägdelen inte packats ordentligt - det är nämligen den nya delen av vägen som sjunker, inte den gamla delen. Med en IM-asfalt så självläker sprickorna. Asfaltbeläggningen måste ändå göras om efter 15-20 år och då har den nya vägkroppen hunnit sätta sig.

Om man vill kan man dock gräva ur hela vägkroppen för att minska på risken för sprickbildning, men det är inte nödvändigt. I så fall räcker det med 30-40 cm bärlager och 5-7 cm slitlager.

Nils-Olof föreslår att vi ska ha öppna diken och inte gräva ned dräneringsrör i mitten av vägbanan, så som man gör i område Y-Z. Skälet är att underhållskostnaden för dräneringsrör är högre än för öppna diken, då rören måste spola varje år. Dessutom är livslängden på en sådan lösning endast 15-20 år, sedan sätter rören igen. Ett dike är både lättare och billigare att underhålla.

På frågan om det är dyrare att bygga vägar i Stockholm svarar Nils-Olof att det inte alls är säkert. Det är lättare att få tag i entreprenörer i Stockholm och dessutom är tjälen mindre än på andra platser i landet.

På frågan om det inte blir dyrare om vägarna måste pålas eller fyllas upp med skumplast (vilket är två av de tekniker Sweco använder för strandnära vägsnuttar) så undrade Nils-Olof varför. Hans förslag var att lägga en markduk (det vill säga geotextilduk) under vägen för att öka bärigheten.

Det ska tilläggas att geotextilduken läggs överallt i vårt område. Tydligen behöver man ha geotextilduk om det är lerjord, men annars är det inte nödvändigt. 
 

Statistik från Boo Gårds Vägförening

Nacka kommun ställer krav på att vägarna måste vara ombyggda enligt en mycket hög standard för att de ska ta över driften. Skälet är att de inte vill lägga för stora kostnader för framtida drift och underhåll.

Vi frågade därför Boo Gårds Vägförening vad det kostar att underhålla vägnätet med dagens standard. Och såhär svarar de:

Grusvägar

 • De grusade vägarna har kostat i snitt 100 kr/löpmetern i drift och underhåll de senaste två åren. Kostnaden baseras på hyvling 1 ggr per år, ca 150 ton grus, för förbättring av slitlager, och snöröjning och sandning. Det ger en årlig kostnad om 22 kr/m2.
Asfalterade vägar
 • För de asfalterade vägarna kan en omasfaltering på grund av sprickbildning kosta ca 1.000-2.000 kr/löpmetern för en 4,5 m bred väg. Det ger ett pris om 220-440 kr/m2.
 • En normal asfaltbeläggning på 2*30 mm tjocklek, på en grusbädd, väldränerad med god bärighet kan kosta mellan 500-1.000 kr/m2.
 • Beräknad livslängd för en asfaltbeläggning är 15-20 år beroende på trafikbelastning och kvalitet på vägkroppen.
Pias tillägg: Asfalt kostar inte 500 kr/m2 ens i Nacka kommuns gatukostnadsutredning, så troligtvis ingår det mer än bara asfaltbeläggning i kostnaderna vi fick från vägföreningen. 
 

Statistik från Gustavsviks Ekonomiska Fastighetsägareförening (vägförening)

Vi ställde samma fråga om underhållet till vägföreningen i Gustavsvik. Gustavsvik har redan idag ett antal vägar som är asfalterade, varför de inte måste lägga lika mycket pengar på att hyvla vägen och fylla igen hål.

Såhär svarar Gustavsviks Ekonomiska Fastighetsägareförening:
Vi har 9250 meter väg. Detta innebär att vägunderhållet för 2016 uppgår till 450000 :- / 9250 m = 49 kr/m avrundat.

Om dagens vägar är ungefär 4 meter breda så ger det en årlig underhållskostnad om 12 kr/m2.

Det är alltså denna underhållskostnad Nacka kommun försöker pressa genom att bygga om vägarna.
 

Statistik enligt Byggråd

Om man googlar på vad det kostar att lägga asfalt blir priserna betydligt lägre. På sajten Byggråd finns en artikel från 2016 och där står att kostnaden för att anlägga en asfalterad uppfart i Stockholm kostar 150 kr/m2 exkl. moms. Behöver du även hjälp med schaktning och underarbete hamnar kostnaden på 350 kr/m2. Det ska dock tilläggas att denna asfalt inte har samma bärighet som den för vägar.
 

Statistik från REV, Riksförbundet Enskilda Vägar

Tack vare att vi fått hjälp från Lännersta Vägförening har en av våra medlemmar kommit i kontakt med REV, Riksförbundet för Enskilda Vägar.

Tyvärr har REV ingen samlad statistik om vad det kostar att bygga lokalgator, men Anders Lundell som är trafikingenjör på REV och som bor i Kummelnäs, berättade att en 4,5 meter bred väg med diken, men exklusive belysning och VA, som byggs i Stockholmsområdet bör kosta runt 5.000 kr/löpmetern.

Det ger en kostnad om ca 1.100 kr/m2.
 

Statistik från Svevia

Jonas Karlström i Lännersta har varit i kontakt med anläggningsbolaget Svevia och pratat med en projektledare där som säger att en 4,5 meter bred väg med diken, men exklusive belysning och VA, bör kosta runt 4.000-6.000 kr/löpmetern.

Det ger en kostnad om ca 900 - 1.300 kr/m2.
 

Statistik från Trafikverket: Motorvägar

Klicka på bilden för att förstora den.

Källa: Lars Bergman, strategisk planering, Trafikverket 2017-09-30


Såhär svarar Lars Bergman på frågan vad som ingår i kostnaderna för motorvägsbyggen:

Dom nyckeltal som jag brukar använda och som jag redovisade i Exelarket är en totalkostnad för objektet, dvs projektering och byggledning är med. Det är en slutkostnad så även allt efterarbete som man gör efter att vägen är öppnad för trafik, såsom ny toppbeläggning 6-7 månader efter öppnad förtrafik (lite beroende på när på året vi öppnar för trafik) gräsmattor i slänter och trafikplatser, utsmyckning etc.

Den kostnad du ska jämföra med är alltså kvadratmeterpriset (gul kolumn ovan) för byggnationen av vägar i just ditt område. För mer information vad det kostar att bygga vägar i olika områden hänvisar vi dig till respektive område - se menyn till vänster.
 

Statistik från Trafikverket: Väg 222 Mölnvik-Insjön

Enligt Trafikverket kostade breddningen av väg 222 från tre till fyra körfält mellan Mölnvik och Insjön 77 miljoner kr. Det handlar om en vägsträcka om knappt 6 km. Ett körfält är normalt 4,5 meter brett.

Det ger en kostnad om 2.851 kr/m2.

Läs mer om detta ärende här: Trafikverket väg 222 Mölnvik-Insjön VST601
 

Statistik från KTH

Länken till här rapporten från KTH fick vi från Börje Edlund som läst om oss i Nacka Värmdö-Posten. Det intressanta med denna artikel är att här finns prisuppgifter vad det kostar att bygga lokalgatorna i Kolvik i Värmdö.

Läs rapporten här:
Kommunalt och enskilt huvudmannaskap för vägar, konsekvenser i Värmdö kommun

Nu är examensarbetet från 2004 men då borde 8 km väg endast 6,6 miljoner kr enligt denna KTH-utredning. Då ingår att vägarna ska klara att VA grävs ned. 

I område Mjölkudden-Gustavsviks Gård är vägarna 6 km långa och här kostar gatorna (när vi tagit bort kostander för badplats, strandpromenad och lekpark) 102 miljoner kr.

Det är en kostnadsskillnad på 1700 % och så mycket har inte priserna stigit sedan 2004. Visst kan man hävda att gatorna här blir något bredare än i Kolvik, men det förklarar ändå inte denna enorma prisskillnad.
 

Tidningsartiklar

Dokument

Kommunstyrelsens svar på våra medborgarförslag

Kommentarer och synpunkter